Nakupte za více než 3000 Kč a získejte dopravu ZDARMA

Obchodní podmínky FitVoda

Obchodní podmínky společnosti FitVoda, s.r.o. platné od 1. 10. 2019

1. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále také jen "OP") upravují práva a povinnosti stran při dodávkách zboží a služeb (dále jen "Zboží") mezi FitVoda s.r.o., IČ: 07899611, DIČ: CZ07899611 místem podnikání Praha, Rybná 716/24, PSČ 110 00, právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen "Dodavatel“), a odběratelem, a jsou závazné pro veškerý obchodní styk Dodavatele a odběratele.
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy, které Dodavatel uzavírá s odběratelem, který je podnikatelem i s odběratelem, který je spotřebitelem.
 3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. Kupní smlouva

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na koupi zboží Dodavatele, které je uvedené v ceníku Dodavatele aktuálnímu k datu objednávky odběratele.
 2. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky odběratele ze strany Dodavatele. Přijetím objednávky se rozumí (I) zaslání potvrzení o přijetí objednávky Dodavatelem odběrateli (poštou nebo e-mailem) nebo (II) dodáním zboží. Kupní smlouva nevznikne, pokud Dodavatel přijetí objednávky odběrateli uvedeným způsobem nepotvrdí ani do 3 pracovních dnů od doručení objednávky odběratele anebo pokud Dodavatel zboží odběrateli nedodá ve lhůtě dle § 3 odstavec 1 těchto OP. Kupní smlouva nevznikne ani tehdy, pokud Dodavatel objednávku odběratele odmítne.
 3. Kupní smlouva mezi Dodavatelem a odběratelem může vzniknout i na základě návrhu na uzavření smlouvy adresovaného Dodavatelem odběrateli, který odběratel ve lhůtě pro přijetí bezvýhradně přijme.
 4. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které porušily své povinnosti z jakékoli kupní smlouvy v minulosti. Dodavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu, pokud je zboží vyprodáno a nebude se již vyrábět nebo pokud je zboží dlouhodobě nedostupné (v případě, že tato situace nastane, bude Dodavatel informovat odběratele s návrhem alternativní varianty).

3. Dodací podmínky

 1. Jednotlivé dodávky budou realizovány v termínech určených kupní smlouvou, přičemž minimální dodací lhůta dodavatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí 3 pracovní dny od doručení objednávky Dodavateli. Dodavatel je oprávněn ve výjimečných případech termín dodání prodloužit; to neplatí, pokud je odběratelem spotřebitel. O této skutečnosti bude informovat Dodavatel odběratele bez zbytečného odkladu (telefonicky nebo e-mailem).
 2. Místem plnění je vždy adresa označená odběratelem jako místo montáže.
 3. Náklady spojené s dodáním do místa plnění, jdou k tíži odběratele, není-li dohodnuto jinak. Adekvátní způsob dopravy (například poštovní přeprava, přepravní služba anebo vlastní doprava dodavatele) do místa plnění volí Dodavatel podle charakteru zboží a údajů na objednávce nebo kupní smlouvě.
 4. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží dodávat opakovaně (například v případě nesprávné adresy uvedené odběratelem v objednávce, neposkytnutím součinnosti odběratelem v místě plnění atd.), je odběratel povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.
 5. Odběratel je povinen v místě plnění zboží převzít a neprodleně zboží prohlédnout a zkontrolovat soulad množství a typu zboží s dodacím listem a případné zjevné vady zboží. Při zjištění rozdílu v množství a druhu zboží či v případě jeho zjevného poškození, nebo při zjištění nesouladu výrobních čísel zboží se záznamem uvedeným na předávacím protokolu nebo dodacím listě je odběratel povinen tuto vadu zaznamenat na dodací list a neprodleně ji oznámit dodavateli (písemně, e-mailem), nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude dodavatel brát zřetel.

4. Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Odběratel - spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu s Dodavatelem mimo obchodní prostory Dodavatele nebo distančním způsobem, má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy spotřebitel (nebo jím určená třetí osoba) převzala zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení informovat Zákaznický servis dodavatele, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Rybná 716/24, Praha, 110 00, případně e-mailem na adrese: info@fitvoda.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když spotřebitel odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.
 3. Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese Zákaznického servisu dodavatele, Nad Sklepy 1616, Bzenec, 696 81. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zboží odešle zpět Dodavateli před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 4. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Dodavatel však převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro dodavatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
 5. Dodavatel spotřebiteli vrátí platbu po obdržení vráceného zboží, nebo pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět dodavateli, podle toho, co nastane dříve. Dodavatel vrátí spotřebiteli tuto platbu, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání dodavatelem nabízený). Pro vrácení plateb použije dodavatel stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce. Spotřebiteli tím v žádném případě nevznikají další náklady.
 6. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 7. V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Souhlasem s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí;
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu.
 8. Pokud si kupující kromě zboží objedná i provedení montáže, a bude-li montované zboží doručeno do 14 dnů od uzavření smlouvy (lhůta pro odstoupení od smlouvy), souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasí kupující s montáží před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy s vědomím, že montáž již nelze zrušit. Kupující bere na vědomí, že udělením tohoto souhlasu pozbývá v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) Občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

5. Cena předmětu plnění

 1. Ceny zboží jsou stanoveny v ceníku Dodavatele platného v okamžiku doručení objednávky odběratele – podnikatele Dodavateli, resp. v okamžiku uzavření kupní smlouvy, je-li odběratel spotřebitelem. Ceny v ceníku zboží určeném pro odběratele – podnikatele i spotřebitele jsou uváděny s DPH.
 2. Pokud není uvedeno jinak, ceny v ceníku Dodavatele nezahrnují žádné služby související s balením, dodáním zboží, jeho montáží či instalací.

6. Platební podmínky

 1. Spolu s kupní cenou je odběratel povinen zaplatit Dodavateli také veškeré další dohodnuté náklady a služby.
 2. Způsob úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů na dopravu a balení, montáž a instalaci určuje Dodavatel jedním z následujících způsobů:
  1. platbou předem na základě zálohové faktury Dodavatele. Pokud odběratel neuhradí fakturu Dodavatele ve lhůtě na faktuře uvedené, není Dodavatel v prodlení s dodáním zboží. O dobu prodlení odběratele s úhradou faktury se prodlužuje dohodnutá dodací lhůta,
  2. platbou na dobírku,
  3. platbou v hotovosti při převzetí zboží,
  4. platbou prostřednictvím platební karty prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s.. Případné reklamace nebo dotazy k platbám směřujte na: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267
  5. platbou na základě fakturace Dodavatele. Splatnost faktury se stanoví do 7 dnů ode dne jejího vystavení, není-li ujednáno jinak.
 3. Po předání a převzetí plnění vystaví Dodavatel fakturu s náležitostmi dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Ve faktuře bude provedeno vyúčtování celkové ceny s odečtením již případné zdaněné zálohy, a vyúčtován vzniklý rozdíl.
 4. Ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, odběratel souhlasí s tím, aby Dodavatel vystavoval a doručoval odběrateli daňové doklady (faktury) v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou odběratelem. Odběratel je povinen doručení každé elektronické faktury dodavateli elektronickou formou nejpozději druhý den po doručení potvrdit, a to na elektronickou adresu dodavatele, ze které byla konkrétní faktura odeslána.
 5. Vady faktury je oprávněn odběratel vytknout u Dodavatele elektronickou formou ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení faktury. V takovém případě se dnem vytčení faktury přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počne běžet doručením bezchybné faktury odběrateli. Nedodržením lhůty pro vytknutí vad nebo neodůvodněným vytknutím vad se doba splatnosti faktury nepřerušuje.
 6. V případě prodlení odběratele – podnikatele, s úhradou kupní ceny má Dodavatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení. Právo na náhradu škody zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není dotčeno.
 7. V případě prodlení odběratele - spotřebitele s úhradou kupní ceny, má dodavatel právo na zákonný úrok z prodlení.
 8. V případě neuhrazení kupní ceny či její části má Dodavatel právo od kupní smlouvy odstoupit a zboží odběrateli odebrat. Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli všechny prokazatelné náklady spojené s vymáháním plateb, montáží a demontáží zboží.
 9. Pokud bude kupní cena hrazena bezhotovostně bankovním převodem, platba odběratele se považuje za uhrazenou tehdy, když je příslušná částka připsána na bankovním účtu Dodavatele.
 10. Pokud bude odběratel dlužit více dluhů, pak bude jakékoliv plnění ze strany odběratele započteno Dodavatelem vždy nejprve na nejstarší pohledávky, a to nejdříve na smluvní pokuty a úrok z prodlení, poté na jistinu. To neplatí, pokud odběratel, který je spotřebitelem určí, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen.

7. Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva

 1. Na odběratele přechází nebezpečí škody na zboží buď převzetím zboží, nebo převzetím zboží od dopravce, pokud zajišťuje dopravu Dodavatel.
 2. Odběratel nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny.

8. Práva z vadného plnění a smluvní záruka za jakost

 1. Dodavatel odpovídá odběrateli, který je spotřebitel, že zboží při převzetí nemá vady (jakost při převzetí dle § 2161 Občasného zákoníku (dále také jen „OZ“)). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 2. Má-li zboží, dodané odběrateli - spotřebiteli vady (tj. nemá-li vlastnosti stanovené v § 2161 OZ), může odběratel – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může odběratel – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má odběratel – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li odběratel – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Odběratel – spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy odběrateli působilo značné obtíže.
 3. Odběratel - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době sedmdesáti dvou měsíců od převzetí. V případě použitého zboží Dodavatel a odběratel – spotřebitel sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.
 4. Odběratel - podnikatel může uplatnit právo z vady v době šesti měsíců od převzetí.
 5. Dodavatel přejímá záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami, které tvoří přílohu těchto OP označenou jako Reklamační řád Dodavatele. Délka záruky za jakost je uvedena vždy u jednotlivého zboží v ceníku zboží. Vadu, krytou zárukou, je odběratel povinen vytknout u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené záruční dobou. Záruka se nevztahuje na použité zboží.
 6. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, odstraní Dodavatel přednostně opravou, a nebude-li to možné, dodáním nového bezvadného zboží shodného typu a provedení.
 7. Odběratel bere na vědomí, že zboží musí být použito v souladu s technickými parametry, zejména nesmí být překračovány provozní parametry a zboží nesmí být jinak přetěžováno. Při montáži zboží musí být dodrženy montážní a bezpečnostní předpisy. K montáži musí být použito vhodné nářadí, nástroje a přípravky. Zboží smí být užíváno pouze s odpovídajícím či doporučeným příslušenstvím a ovládacími prvky.
 8. Dodavatel upozorňuje odběratele, že práva z vadného plnění ani záruka za jakost odběrateli nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny odběratelem, dopravou, manipulací, skladováním či montáží v rozporu s pokyny výrobce nebo Dodavatele. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá Dodavatel za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Právo z vadného plnění a záruky za jakost se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením, nebo na vady, na které byl odběratel upozorněn písemně v kupní smlouvě.
 9. Na vyřizování práv z vadného plnění a ze záruky se vztahuje Reklamační řád dodavatele, který tvoří přílohu těchto OP.

9. Odpovědnost za škodu

 1. Odpovědnost Dodavatele za škodu vzniklou porušením jeho povinností z kupní smlouvy zakládá právo odběratele na náhradu skutečné škody do výše kupní ceny za zboží z kupní smlouvy, z jejíhož porušení škoda vznikla. Právo na náhradu ušlého zisku se vylučuje. Omezení výše náhrady škody podle tohoto § 10 neplatí, pokud je odběratel spotřebitelem.

10. Ochrana osobních údajů

 1. Dodavatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje odběratele uvedené v kupní smlouvě, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo odběratele (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje odběratele jsou zpracovávány pro plnění smluvních povinností Dodavatele.
 2. Osobní údaje odběratele zpracovává Dodavatel prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců nebo třetích osob - zpracovatelů osobních údajů, se kterými má Dodavatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 3. Osobní údaje odběratele nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále dopravcům za účelem zajištění dopravy zboží.
 4. Odběratel má právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným Dodavatelem a může požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Odběratel může v této souvislosti požadovat, aby Dodavatel takto vzniklý stav odstranil. Odběratel může požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Nevyhoví-li dodavatel takovému požadavku, má odběratel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

11. Závěrečná ujednání

 1. Dodavatel má právo od kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při podstatném porušení povinností odběratele, jímž se rozumí zejména neuhrazení ceny zboží v době splatnosti anebo nepřevzetí zboží.
 2. Odběratel má právo od kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při prodlení Dodavatele s dodáním zboží delším jednoho měsíce ode dne, kdy zboží mělo být dodáno, pokud prodlení není způsobeno vyšší mocí nebo zaviněním odběratele.
 3. Odběratel – podnikatel na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
 4. Dodavateli budou písemnosti zasílány písemnou formou prostřednictvím nositele poštovní licence na adresu Rybná 716/24, Praha, 110 00, případně e-mailem info@fitvoda.cz. Odběrateli budou písemnosti zasílány písemnou formou na jeho adresu, přičemž pro zasílání odběrateli, který je podnikatelem, platí adresa jeho sídla zapsaného v obchodním či živnostenském rejstříku, případně jeho e-mailová adresa. Odběrateli – spotřebiteli jsou zasílány písemnosti na jeho poslední známou adresu bydliště nebo e-mail.
 5. E-mailová korespondence se považuje pro účely doručování mezi stranami za písemnou.
 6. V podmínkách a vztazích neupravených touto smlouvou se strany řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li odběratel spotřebitel, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. V případě, že odběratel je spotřebitelem, jsou k rozhodování sporů mezi stranami z kupních smluv příslušné obecné soudy v ČR. Dodavatel tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje odběratele - spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, u kterého může spotřebitel, v případě sporu s dodavatelem ohledně práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, uplatnit možnost mimosoudního řešení sporu, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz

Molekulární vodík